Организациона шема

ШЕМАТСКИ ПРИКАЗ РАДНИХ МЕСТА У ДИРЕКЦИЈИ ЗА РОБНЕ РЕЗЕРВЕ АП ВОЈВОДИНЕ

ДИРЕКТОР     1

Службеник на положају

Помоћник директора      1

Виши саветник

за организацију пословања робним резервама      1

 

Самостални саветник

За комерцијално организационе послове за прехрамбене робе 1

За материјално – финансијске послове 1

Саветник/млађи саветник

За комерцијалне послове за прехрамбене робе 1

За нормативно-правне послове 1

За нормативне и опште послове 1

За финансијске послове 1

Млађи саветник за комерцијалне послове за непрехрамбене робе 1

Млађи саветник за комерцијалне послове за непрехрамбене робе и услуге 1      

Сарадник / млађи сарадник

За рачуноводствене послове 1

Млађи сарадник за опште послове 1

Виши референт

За административне послове  1

Технички секретар 1