Основни подаци о Дирекцији

Назив државног органа Дирекција за робне резерве АП Војводине
Адреса седишта Булевар Михајла Пупина 25
Поштански број и град 21101 Нови Сад
ПАК 400426
Општина Нови Сад
Матични број 08784922
ПИБ 103547671
Шифра делатности  8411
Интернет страница www.drr.vojvodina.gov.rs
Директор Ђорђе Радетић
Помоћник Директора Драгиша Андрић
Телефон централа 021/424-635
Телефакс 021/425-456
Адреса за доставу поште Булевар Михајла Пупина 16   21101 Нови Сад   ПАК 400346
Заштита података о личности

Ана Јовић

Тел. 021/4881-731, електронска пошта ana.jovic@vojvodina.gov.rs