Дирекција

Дирекција

Дирекција за робне резерве АП Војводине, основана Одлуком о делокругу, организацији и начину рада Дирекције за робне резерве АП Војводине („Службени лист АПВ“, број: 10/02), наставља да ради под истим називом у складу са одредбама Покрајинске скупштинске одлуке о Дирекцији за робне резерве АП Војводине („Сл. лист АП Војводине“, бр. 54/2014).

Покрајинском скупштинском одлуком уређују се делокруг, организација и начин рада Дирекције за робне резерве АП Војводине као посебне управне организације и услови за образовање, финансирање, размештај, коришћење и обнављање робних резерви Аутономне покрајине Војводине, обезбеђење и одржавање простора за смештај и чување, као и пословање и управљање робним резервама на територији Аутономне покрајине Војводине.

Руководећа радна места

Директор Дирекције

Руководи радом Дирекције, организује и обезбеђује законито, благовремено и ефикасно обављање послова из делокруга Дирекције, одговоран је за стање у области за коју је Дирекција основана, потписује акта која доноси у свом пословању и стара се о њиховом извршавању, доноси решења за која је овлашћен, доноси акт о унутрашњој организацији и систематизацији радних места, предлаже Годишњи програм робних резерви, подноси извештај о пословању Дирекције, организује сарадњу са другим покрајинским органима, републичком и општинским дирекцијама за робне резерве и сродним органима локалне самоуправе и врши друге послове од значаја за рационализацију и унапређење рада Дирекције.

Помоћник директора

Организује непосредно извршавање послова из делокруга Дирекције, обједињује и обавља задатке и послове из надлежности Дирекције, врши надзор над њиховим извршењем, замењује директора у његовој одсутности, учествује у креирању и утврђивању предлога пословне политике, изради предлога Годишњег програма робних резерви, финансијских планова и извештаја о пословању Дирекције и обавља друге послове у обиму и врсти за које га овласти директор.

Извршилачка радна места

Виши саветник за набавку, коришћење и обнављање робних резерви

Опис послова: обавља најсложеније студијско-аналитичке послове из домена набавке, коришћења и обнављања робних резерви; припрема и обједињује податке за израду Годишњег програма робних резерви; учествује у изради предлога Финансијског плана; континуирано се информише о стању и кретањима на тржишту у односу на понуду и тражњу роба и могућностима давања позајмица робе; учествује у припреми годишњег плана набавки, обавља и друге послове из области јавних набавки које одреди одговорно лице, сарађује са другим државним органима; учествује у изради годишњег извештаја о пословању, контролише и прати израду и реализацију уговора о набавци, продаји, размени и позајмици као и уговора о услугама складиштења, контроле квантитета и квалитета и заштите роба; планира, координира и надзире рад запослених са нижим звањем и обавља друге послове по налогу директора и помоћника директора.

Услови: високо образовање у области економских, технолошких, или пољопривредних наука стечено на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; најмање пет година радног искуства у струци; положен државни стручни испит; основни ниво оспособљености за рад на рачунару и пробни рад у трајању од шест месеци.

Виши саветник за материјално – финансијске послове

Опис посла: обавља најсложеније студијско-аналитичке послове из области материјално-финансијских послова; самостално израђује финансијске планове и рачуноводствене извештаје; обавља послове обезбеђења и коришћења финансијских средстава, извршавања обавеза по основу коришћења финансијских средстава, узетих или датих кредита намењених за робне резерве; стара се о извршавању финансијских обавеза у роковима, као и о наплати потраживања дирекције; саставља прегледе о стању средстава месечно, периодично и по завршном рачуну, уноси податке у информатички систем Дирекције; врши контролу законитости, рачуноводствене исправности и веродостојности финансијске документације коју оверава; припрема предлог коришћења средстава текуће буџетске резерве; припрема месечне и тромесечне планове извршењу буџета, односно финансијског плана; учествује у изради и измени плана јавних набавки, врши контролу и оверава плаћања из буџета – документације и захтева за плаћање и врши тромесечно контролу усаглашених остварених прихода и примања и извршених расхода и издатака; врши квартални обрачун ПДВ-а и доставља надлежним органима електонским путем, штампа и архивира документе везане за обрачун; врши контирање и билансирање прихода и расхода; усглашава и врши сравњење књиговодственог стања са пословним партнерима и са главном књигом трезора АПВ и извештава о стању обавеза и потраживања; врши контролу и анализу билансних позиција и евидентирање пословних промена; врши контроле везане за исправност и доспелост средстава обезбеђења, и обавља и друге послове по налогу директора и помоћника директора.

Услови: високо образовање у области економских, технолошких, или пољопривредних наука стечено на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; најмање пет година радног искуства у струци; положен државни стручни испит; основни ниво оспособљености за рад на рачунару и пробни рад у трајању од шест месеци.

Самостални саветник за прехрамбене и непрехрамбене робе

Опис послова: Обавља сложене студијско-аналитичке послове; учествује у припреми предлога уговора (куповина и продаја прехрамбених роба, зајам, натурална размена, закуп, складиштење и остале услуге); учествује у провери материјално-финансијског стања пословних партнера; прати извршавање уговора о куповини, продаји и размени прехрамбених роба, уговора о складиштењу, уговора о позајмицама и обнављању роба; прати рокове доспећа обавеза по уговору и обавештава писменим путем и измирењу уговорених обавеза од стране пословних партнера и о закључењу или измени уговора; води рачуна о комплетности документације о кретању роба и другим променама; уноси податке у информатички систем дирекције, прати стање роба и израђује извештаје; даје налоге за испоруку роба и извршење услуга; врши контролу исправног складиштења робе; врши редован и ванредан попис обавеза и потраживања; учествује у пословима јавних набавки и обавља друге послове по налогу директора и помоћника директора.

Услови: високо образовање у области економских, технолошких или пољопривредних наука стечено на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама,специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; најмање пет година радног искуства у струци; положен државни стручни испит; основни ниво оспособљености за рад на рачунару и пробни рад у трајању од шест месеци.

Самостални саветник за нормативно правне послове

Опис послова: Обавља сложене нормативно-правне послове; прати, анализира и проучава законе, израђује у континуитету информације, анализе и извештаје директору Дирекције; даје стручна тумачења и конкретна решења ради законитог обављања послова из делокруга Дирекције; обавља послове израде правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних места; обавља послове израде планских докумената; обавља послове из области радних односа за потребе Дирекције који се односе на заснивање радног односа, права и обавезе из радног односа, престанак радног односа; води помоћну евиденцију о запосленима; сачињавања уговоре о куповини, продаји, размени, складиштењу, обнављању и позајмљивању роба; предузима мере за остваривање права и заштиту интереса Дирекције; спроводи поступак уписа и брисања заложног права-хипотеке; покреће извршни поступак у случају неизвршења уговорних обавеза; прати јавна саопштења о отварању стечајева и предузима мере за пријаву потраживања Дирекције; учествује у поступку планирања, припреме, израде и доношења годишњег плана набавки; учествује у раду тима за јавне набавке; обавља сложене послове из области јавних набавки, врши обраду конкурсне документације и стара се о уредности, тачности и исправности документације која се односи на спровођење поступка набавке; води евиденцију извршених набавки, саставља записнике и извештаје о спроведеним поступцима набавки и учествује у раду комисија за јавне набавке; План јавних набавки и све измене и допуне објављује у складу са Законом о јавним набавкама и подзаконским актима; доставља Управи за јавне набавке све потребне извештаје и прегледе; сарађује са другим органима и организацијама и обавља друге послове по налогу директора и помоћника директора.

Услови: високо образовање у области правних наука стечено на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; најмање пет година радног искуства у струци; положен државни стручни испит; сертификат за службеника за јавне набавке; основни ниво оспособљености за рад на рачунару и пробни рад у трајању од шест месеци.

Самостални саветник за рачуноводствене послове

Опис послова: Обавља сложене послове у области рачуноводства и финансија; учествује у изради и реализацији финансијских планова и састављању рачуноводствених извештаја; обавља послове обезбеђења и коришћења финансијских средстава, прима и евидентира менице, гаранције и друге финансијске документе; стара се о извршавању финансијских обавеза у роковима, као и о наплати потраживања Дирекције; саставља извештаје о извршењу буџета на тромесечном, шестомесечном и годишњем нивоу; саставља извештаје о пословању, шестомесечни и годишњи; води помоћне евиденције оставарених прихода и примања и извршених расхода и издатака и на основу тога саставља прегледе о стању средстава месечно, периодично и по завршном рачуну; уноси податке у информатички систем Дирекције; учествује у кварталном обрачуну ПДВ-а и архивирању документа везаних за обрачун; учествује у контирању и билансирању прихода и расхода; учествује у усаглашавању и сравњењу књиговодственог стања са пословним партнерима и са главном књигом трезора АПВ и извештавању о стању обавеза и потраживања; обавља и друге финансијско-материјалне послове, израда статистичких и других извештаја; учествује у раду тима за планирање јавних набавки и обавља друге послове по налогу директора и помоћника директора.

Услови: високо образовање у области економских наука стечено на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; најмање пет година радног искуства у струци; положен државни стручни испит; основни ниво оспособљености за рад на рачунару и пробни рад у трајању од шест месеци.

Саветник за прехрамбене робе

Опис послова: Обавља сложене студијско-аналитичке послове; учествује у припреми предлога уговора (куповина и продаја прехрамбених роба, зајам, натурална размена, закуп, складиштење и остале услуге); учествује у провери материјално-финансијског стања пословних партнера; прати извршавање уговора о куповини, продаји и размени прехрамбених роба, уговора о складиштењу, уговора о позајмицама и обнављању роба; прати рокове доспећа обавеза по уговору и обавештава писменим путем и измирењу уговорених обавеза од стране пословних партнера и о закључењу или измени уговора; води рачуна о комплетности документације о кретању роба и другим променама; уноси податке у информатички систем дирекције, прати стање роба и израђује извештаје; даје налоге за испоруку роба и извршење услуга; врши контролу исправног складиштења робе; врши редован и ванредан попис обавеза и потраживања; учествује у пословима јавних набавки и обавља друге послове по налогу директора и помоћника директора.

Услови: високо образовање у области економских, технолошких или пољопривредних наука стечено на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама,специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; најмање три година радног искуства у струци; положен државни стручни испит; основни ниво оспособљености за рад на рачунару и пробни рад у трајању од шест месеци.

Саветник за непрехрамбене робе

Опис послова: Обавља сложене студијско-аналитичке послове; учествује у припреми предлога уговора (куповина и продаја непрехрамбених роба, зајам, натурална размена, закуп, складиштење и остале услуге); учествује у провери материјално-финансијског стања пословних партнера; прати извршавање уговора о куповини, продаји и размени непрехрамбених роба, уговора о складиштењу, уговора о позајмицама и обнављању роба; прати рокове доспећа обавеза по уговору и обавештава писменим путем и измирењу уговорених обавеза од стране пословних партнера и о закључењу или измени уговора; води рачуна о комплетности документације о кретању роба и другим променама; уноси податке у информатички систем дирекције, прати стање роба и израђује извештаје; даје налоге за испоруку роба и извршење услуга; врши контролу исправног складиштења робе; врши редован и ванредан попис обавеза и потраживања; учествује у пословима јавних набавки и обавља друге послове по налогу директора и помоћника директора.

Услови: високо образовање у области економских, технолошких или пољопривредних наука стечено на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; најмање три година радног искуства у струци; положен државни стручни испит; основни ниво оспособљености за рад на рачунару и пробни рад у трајању од шест месеци.

Саветник за нормативно правне послове

Опис послова: Обавља сложене нормативно-правне послове; прати, анализира и проучава законе, израђује у континуитету информације, анализе и извештаје директору Дирекције; даје стручна тумачења и конкретна решења ради законитог обављања послова из делокруга Дирекције; обавља послове израде правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних места и планских докумената; обавља послове из области радних односа за потребе Дирекције који се односе на заснивање радног односа, права и обавезе из радног односа, престанак радног односа; води помоћну евиденцију о запосленима; сачињавања уговоре о куповини, продаји, размени, складиштењу, обнављању и позајмљивању роба; предузима мере за остваривање права и заштиту интереса Дирекције; спроводи поступак уписа и брисања заложног права-хипотеке; покреће извршни поступак у случају неизвршења уговорних обавеза; прати јавна саопштења о отварању стечајева и предузима мере за пријаву потраживања Дирекције; учествује у поступку планирања, припреме, израде и доношења годишњег плана набавки; учествује у раду тима за јавне набавке; обавља сложене послове из области јавних набавки, врши обраду конкурсне документације и стара се о уредности, тачности и исправности документације која се односи на спровођење поступка набавке; води евиденцију извршених набавки, саставља записнике и извештаје о спроведеним поступцима набавки и учествује у раду комисија за јавне набавке; План јавних набавки и све измене и допуне објављује у складу са Законом о јавним набавкама и подзаконским актима; доставља Управи за јавне набавке све потребне извештаје и прегледе; сарађује са другим органима и организацијама и обавља друге послове по налогу директора и помоћника директора.

Услови: високо образовање у области правних наука стечено на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; најмање три година радног искуства у струци; положен државни стручни испит; сертификат за службеника за јавне набавке; основни ниво оспособљености за рад на рачунару и пробни рад у трајању од шест месеци.

Сарадник за рачуноводствене послове

Опис послова: Обавља мање сложене рачуноводствене и административне послове, у области финансијског управљања и контроле; врши евиденцију улазних и излазних рачуна, контролу расположивих средстава и њихову резервацију путем израде захтева за преузимање обавеза (ЗПО); израђује решења и налоге за плаћање; израђује захтеве за плаћање (ЗП) ради плаћања по различитим врстама уговора, за робе, услуге, као и захтеве за надокнадама текућих трошкова и израђује ККУ – обрасце; врши унос обавеза по Закону о роковима измирења новчаних обавеза (евиденција РИНО), врши њихову контролу и архивира документацију; врши обрачун накнада и пореза за превоз запослених, припрема прописане обрасце и доставља их Пореској управи и Управи за трезор; попуњава прописане обрасце и доставља их Пореској управи, Фонду ПИО и другим надлежним органима; прати и припрема документацију за исплату трошкова за службена путовања у земљи и иностранству, исплату аконтација и исплату по коначном обрачуну пеко НБС; врши обрачун за социјална давања запосленима (за породиљско одсуство и одсуство ради неге детета, за одвојен живот, по потреби); сравњује помоћне књиге и евиденције са главном књигом трезора; води и обрађује податке у електронској форми у вези интерне евиденције присутности; врши пријем и унос захтева за новог корисника буџетских средстава као и преглед одобрених захтева, преглед извршења буџета Дирекције и извршење у помоћним евиденцијама, води помоћну евиденцију ПДВ-а; води помоћне пословне књиге и евиденције у складу са прописима којима је уређено буџетско рачуноводство; припрема и даје на архивирање документацију везану за наведене послове; учествује у поступцима јавних набавки, прати прописе из области књиговодства и рачуноводства за буџетске кориснике и прописе из области интерне финансијске контроле и обавља и друге послове по налогу директора и помоћника директора.

Услови: високо образовање у области економских наука стечено на основним академским студијама у обиму од најмање 180 ЕСПБ бодова, основним струковним студијама, односно на студијама у трајању до три године, најмање три године радног искуства у струци, положен државни стручни испит; основни ниво оспособљености за рад на рачунару и пробни рад у трајању од шест месеци.

Виши референт за административне послове

Опис послова: Обавља административне послове из домена евидентирања, контроле исправности и тачности података, архивирања и предаје документације на књижење по налогу запослених са вишим звањем; врши обраду документације о контроли стања и попису залиха робних резерви. Обавља послове везане за припрему и обраду података и документације, као и вођење деловодника; врши пријем, евидентирање и отпрему поште; обезбеђује потрошни материјал за рад Дирекције; класификује, евидентира, чува архивски материјал Дирекције и обавља друге послове по налогу директора и помоћника директора.

Услови: средње образовање у четворогодишњем трајању друштвеног, природног или техничког смера, најмање пет година радног искуства у струци, положен државни стручни испит и основни ниво оспособљености за рад на рачунару и пробни рад у трајању од шест месеци.

Виши референт технички секретар

Опис послова: Обавља помоћне техничке послове у вези са пријемом, сређивањем и чувањем материјала упућених Дирекцији; обавља канцеларијске послове; врши правовремено прослеђивање потребних информација надређенима, сарадницима, странкама и пословним партнерима; организује састанке и пријем странака код директора и помоћника директора; води евиденцију присутности на раду; обавља дактилографске послове, као и послове пријема, разврставања, евидентирања и доставе поште директору на увид и задуженим запосленима уз интерну доставну књигу.

Услови: средње образовање у четворогодишњем трајању друштвеног, природног или техничког смера, најмање пет година радног искуства у струци, положен државни стручни испит и основни ниво оспособљености за рад на рачунару и пробни рад у трајању од шест месеци.