Организациона шема

ШЕМАТСКИ ПРИКАЗ РАДНИХ МЕСТА У ДИРЕКЦИЈИ ЗА РОБНЕ РЕЗЕРВЕ АП ВОЈВОДИНЕ

ДИРЕКТОР     1

Службеник на положају

Помоћник директора      1

Виши саветник

за организацију пословања робним резервама      1

 

Самостални саветник

За комерцијално организационе послове за прехрамбене робе                                      1

За материјално – финансијске послове                  1

Саветник/млађи саветник

За комерцијалне послове за прехрамбене робе     1

Млађи саветник за непрехрамбене робе                                                     1

Млађи саветник за  непрехрамбене робе и услуге                                  1

За нормативно правне послове                             1

За нормативне и опште послове              1

За финансијске послове                           1      

Сарадник

За рачуноводствене послове                        1

Виши референт

За административне послове                       1

Технички секретар                                              1       

Референт

за вођење евиденција, пријем и отпрему поште       1