Organizaciona šema

ŠEMATSKI PRIKAZ RADNIH MESTA U DIREKCIJI ZA ROBNE REZERVE AP VOJVODINE

DIREKTOR     1
Službenik na položaju

Pomoćnik direktora      1

Viši savetnik

za organizaciju poslovanja robnim rezervama  1

Samostalni savetnik

 Za komercijalno organizacione poslove za prehrambene robe                     1

Za materijalno – finansijske poslove                1

Savetnik/mlađi savetnik

Za komercijalne poslove za prehrambene robe  1

Mlađi savetnik za neprehrambene robe                              1

Mlađi savetnik za neprehrambene robe i usluge             1

Za normativno pravne poslove        1

Za normativne i opšte poslove          1

Saradnik

Za računovodstvene poslove          1

Viši referent

Za administrativne poslove              1

Tehnički sekretar           1

Referent

za vođenje evidencija, prijem i otpremu pošte        1