Direkcija

Direkcija

Direkcija za robne rezerve AP Vojvodine, osnovana Odlukom o delokrugu, organizaciji i načinu rada Direkcije za robne rezerve AP Vojvodine (“Službeni list APV”, broj: 10/02), nastavlja da radi pod istim nazivom u skladu sa odredbama Pokrajinske skupštinske odluke o Direkciji za robne rezerve AP Vojvodine („Sl. list AP Vojvodine“, br. 54/2014).

Pokrajinskom skupštinskom odlukom uređuju se delokrug, organizacija i način rada Direkcije za robne rezerve AP Vojvodine kao posebne upravne organizacije i uslovi za obrazovanje, finansiranje, razmeštaj, korišćenje i obnavljanje robnih rezervi Autonomne pokrajine Vojvodine, obezbeđenje i održavanje prostora za smeštaj i čuvanje, kao i poslovanje i upravljanje robnim rezervama na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine.

Rukovodeća radna mesta

Direktor Direkcije

Rukovodi radom Direkcije, organizuje i obezbeđuje zakonito, blagovremeno i efikasno obavljanje poslova iz delokruga Direkcije, odgovoran je za stanje u oblasti za koju je Direkcija osnovana, potpisuje akta koja donosi u svom poslovanju i stara se o njihovom izvršavanju, donosi rešenja za koja je ovlašćen, donosi akt o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta, predlaže Godišnji program robnih rezervi, podnosi izveštaj o poslovanju Direkcije, organizuje saradnju sa drugim pokrajinskim organima, republičkom i opštinskim direkcijama za robne rezerve i srodnim organima lokalne samouprave i vrši druge poslove od značaja za racionalizaciju i unapređenje rada Direkcije.

Pomoćnik direktora

Organizuje neposredno izvršavanje poslova iz delokruga Direkcije, objedinjuje i obavlja zadatke i poslove iz nadležnosti Direkcije, vrši nadzor nad njihovim izvršenjem, zamenjuje direktora u njegovoj odsutnosti, učestvuje u kreiranju i utvrđivanju predloga poslovne politike, izradi predloga Godišnjeg programa robnih rezervi, finansijskih planova i izveštaja o poslovanju Direkcije i obavlja druge poslove u obimu i vrsti za koje ga ovlasti direktor.

Izvršilačka radna mesta

Viši savetnik za nabavku, korišćenje i obnavljanje robnih rezervi

Opis poslova: obavlja najsloženije studijsko-analitičke poslove iz domena nabavke, korišćenja i obnavljanja robnih rezervi; priprema i objedinjuje podatke za izradu Godišnjeg programa robnih rezervi; učestvuje u izradi predloga Finansijskog plana; kontinuirano se informiše o stanju i kretanjima na tržištu u odnosu na ponudu i tražnju roba i mogućnostima davanja pozajmica robe; učestvuje u pripremi godišnjeg plana nabavki, obavlja i druge poslove iz oblasti javnih nabavki koje odredi odgovorno lice, sarađuje sa drugim državnim organima; učestvuje u izradi godišnjeg izveštaja o poslovanju, kontroliše i prati izradu i realizaciju ugovora o nabavci, prodaji, razmeni i pozajmici kao i ugovora o uslugama skladištenja, kontrole kvantiteta i kvaliteta i zaštite roba; planira, koordinira i nadzire rad zaposlenih sa nižim zvanjem i obavlja druge poslove po nalogu direktora i pomoćnika direktora.

Uslovi: visoko obrazovanje u oblasti ekonomskih, tehnoloških, ili poljoprivrednih nauka stečeno na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, master strukovnim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu; najmanje pet godina radnog iskustva u struci; položen državni stručni ispit; osnovni nivo osposobljenosti za rad na računaru i probni rad u trajanju od šest meseci.

Viši savetnik za materijalno – finansijske poslove

Opis posla: obavlja najsloženije studijsko-analitičke poslove iz oblasti materijalno-finansijskih poslova; samostalno izrađuje finansijske planove i računovodstvene izveštaje; obavlja poslove obezbeđenja i korišćenja finansijskih sredstava, izvršavanja obaveza po osnovu korišćenja finansijskih sredstava, uzetih ili datih kredita namenjenih za robne rezerve; stara se o izvršavanju finansijskih obaveza u rokovima, kao i o naplati potraživanja direkcije; sastavlja preglede o stanju sredstava mesečno, periodično i po završnom računu, unosi podatke u informatički sistem Direkcije; vrši kontrolu zakonitosti, računovodstvene ispravnosti i verodostojnosti finansijske dokumentacije koju overava; priprema predlog korišćenja sredstava tekuće budžetske rezerve; priprema mesečne i tromesečne planove izvršenju budžeta, odnosno finansijskog plana; učestvuje u izradi i izmeni plana javnih nabavki, vrši kontrolu i overava plaćanja iz budžeta – dokumentacije i zahteva za plaćanje i vrši tromesečno kontrolu usaglašenih ostvarenih prihoda i primanja i izvršenih rashoda i izdataka; vrši kvartalni obračun PDV-a i dostavlja nadležnim organima elektonskim putem, štampa i arhivira dokumente vezane za obračun; vrši kontiranje i bilansiranje prihoda i rashoda; usglašava i vrši sravnjenje knjigovodstvenog stanja sa poslovnim partnerima i sa glavnom knjigom trezora APV i izveštava o stanju obaveza i potraživanja; vrši kontrolu i analizu bilansnih pozicija i evidentiranje poslovnih promena; vrši kontrole vezane za ispravnost i dospelost sredstava obezbeđenja, i obavlja i druge poslove po nalogu direktora i pomoćnika direktora.

Uslovi: visoko obrazovanje u oblasti ekonomskih, tehnoloških, ili poljoprivrednih nauka stečeno na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, master strukovnim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu; najmanje pet godina radnog iskustva u struci; položen državni stručni ispit; osnovni nivo osposobljenosti za rad na računaru i probni rad u trajanju od šest meseci.

Samostalni savetnik za prehrambene i neprehrambene robe

Opis poslova: Obavlja složene studijsko-analitičke poslove; učestvuje u pripremi predloga ugovora (kupovina i prodaja prehrambenih roba, zajam, naturalna razmena, zakup, skladištenje i ostale usluge); učestvuje u proveri materijalno-finansijskog stanja poslovnih partnera; prati izvršavanje ugovora o kupovini, prodaji i razmeni prehrambenih roba, ugovora o skladištenju, ugovora o pozajmicama i obnavljanju roba; prati rokove dospeća obaveza po ugovoru i obaveštava pismenim putem i izmirenju ugovorenih obaveza od strane poslovnih partnera i o zaključenju ili izmeni ugovora; vodi računa o kompletnosti dokumentacije o kretanju roba i drugim promenama; unosi podatke u informatički sistem direkcije, prati stanje roba i izrađuje izveštaje; daje naloge za isporuku roba i izvršenje usluga; vrši kontrolu ispravnog skladištenja robe; vrši redovan i vanredan popis obaveza i potraživanja; učestvuje u poslovima javnih nabavki i obavlja druge poslove po nalogu direktora i pomoćnika direktora.

Uslovi: visoko obrazovanje u oblasti ekonomskih, tehnoloških ili poljoprivrednih nauka stečeno na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, master strukovnim studijama,specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu; najmanje pet godina radnog iskustva u struci; položen državni stručni ispit; osnovni nivo osposobljenosti za rad na računaru i probni rad u trajanju od šest meseci.

Samostalni savetnik za normativno pravne poslove

Opis poslova: Obavlja složene normativno-pravne poslove; prati, analizira i proučava zakone, izrađuje u kontinuitetu informacije, analize i izveštaje direktoru Direkcije; daje stručna tumačenja i konkretna rešenja radi zakonitog obavljanja poslova iz delokruga Direkcije; obavlja poslove izrade pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta; obavlja poslove izrade planskih dokumenata; obavlja poslove iz oblasti radnih odnosa za potrebe Direkcije koji se odnose na zasnivanje radnog odnosa, prava i obaveze iz radnog odnosa, prestanak radnog odnosa; vodi pomoćnu evidenciju o zaposlenima; sačinjavanja ugovore o kupovini, prodaji, razmeni, skladištenju, obnavljanju i pozajmljivanju roba; preduzima mere za ostvarivanje prava i zaštitu interesa Direkcije; sprovodi postupak upisa i brisanja založnog prava-hipoteke; pokreće izvršni postupak u slučaju neizvršenja ugovornih obaveza; prati javna saopštenja o otvaranju stečajeva i preduzima mere za prijavu potraživanja Direkcije; učestvuje u postupku planiranja, pripreme, izrade i donošenja godišnjeg plana nabavki; učestvuje u radu tima za javne nabavke; obavlja složene poslove iz oblasti javnih nabavki, vrši obradu konkursne dokumentacije i stara se o urednosti, tačnosti i ispravnosti dokumentacije koja se odnosi na sprovođenje postupka nabavke; vodi evidenciju izvršenih nabavki, sastavlja zapisnike i izveštaje o sprovedenim postupcima nabavki i učestvuje u radu komisija za javne nabavke; Plan javnih nabavki i sve izmene i dopune objavljuje u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama i podzakonskim aktima; dostavlja Upravi za javne nabavke sve potrebne izveštaje i preglede; sarađuje sa drugim organima i organizacijama i obavlja druge poslove po nalogu direktora i pomoćnika direktora.

Uslovi: visoko obrazovanje u oblasti pravnih nauka stečeno na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, master strukovnim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu; najmanje pet godina radnog iskustva u struci; položen državni stručni ispit; sertifikat za službenika za javne nabavke; osnovni nivo osposobljenosti za rad na računaru i probni rad u trajanju od šest meseci.

Samostalni savetnik za računovodstvene poslove

Opis poslova: Obavlja složene poslove u oblasti računovodstva i finansija; učestvuje u izradi i realizaciji finansijskih planova i sastavljanju računovodstvenih izveštaja; obavlja poslove obezbeđenja i korišćenja finansijskih sredstava, prima i evidentira menice, garancije i druge finansijske dokumente; stara se o izvršavanju finansijskih obaveza u rokovima, kao i o naplati potraživanja Direkcije; sastavlja izveštaje o izvršenju budžeta na tromesečnom, šestomesečnom i godišnjem nivou; sastavlja izveštaje o poslovanju, šestomesečni i godišnji; vodi pomoćne evidencije ostavarenih prihoda i primanja i izvršenih rashoda i izdataka i na osnovu toga sastavlja preglede o stanju sredstava mesečno, periodično i po završnom računu; unosi podatke u informatički sistem Direkcije; učestvuje u kvartalnom obračunu PDV-a i arhiviranju dokumenta vezanih za obračun; učestvuje u kontiranju i bilansiranju prihoda i rashoda; učestvuje u usaglašavanju i sravnjenju knjigovodstvenog stanja sa poslovnim partnerima i sa glavnom knjigom trezora APV i izveštavanju o stanju obaveza i potraživanja; obavlja i druge finansijsko-materijalne poslove, izrada statističkih i drugih izveštaja; učestvuje u radu tima za planiranje javnih nabavki i obavlja druge poslove po nalogu direktora i pomoćnika direktora.

Uslovi: visoko obrazovanje u oblasti ekonomskih nauka stečeno na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, master strukovnim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu; najmanje pet godina radnog iskustva u struci; položen državni stručni ispit; osnovni nivo osposobljenosti za rad na računaru i probni rad u trajanju od šest meseci.

Savetnik za prehrambene robe

Opis poslova: Obavlja složene studijsko-analitičke poslove; učestvuje u pripremi predloga ugovora (kupovina i prodaja prehrambenih roba, zajam, naturalna razmena, zakup, skladištenje i ostale usluge); učestvuje u proveri materijalno-finansijskog stanja poslovnih partnera; prati izvršavanje ugovora o kupovini, prodaji i razmeni prehrambenih roba, ugovora o skladištenju, ugovora o pozajmicama i obnavljanju roba; prati rokove dospeća obaveza po ugovoru i obaveštava pismenim putem i izmirenju ugovorenih obaveza od strane poslovnih partnera i o zaključenju ili izmeni ugovora; vodi računa o kompletnosti dokumentacije o kretanju roba i drugim promenama; unosi podatke u informatički sistem direkcije, prati stanje roba i izrađuje izveštaje; daje naloge za isporuku roba i izvršenje usluga; vrši kontrolu ispravnog skladištenja robe; vrši redovan i vanredan popis obaveza i potraživanja; učestvuje u poslovima javnih nabavki i obavlja druge poslove po nalogu direktora i pomoćnika direktora.
Uslovi: visoko obrazovanje u oblasti ekonomskih, tehnoloških ili poljoprivrednih nauka stečeno na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, master strukovnim studijama,specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu; najmanje tri godina radnog iskustva u struci; položen državni stručni ispit; osnovni nivo osposobljenosti za rad na računaru i probni rad u trajanju od šest meseci.

Savetnik za neprehrambene robe

Opis poslova: Obavlja složene studijsko-analitičke poslove; učestvuje u pripremi predloga ugovora (kupovina i prodaja neprehrambenih roba, zajam, naturalna razmena, zakup, skladištenje i ostale usluge); učestvuje u proveri materijalno-finansijskog stanja poslovnih partnera; prati izvršavanje ugovora o kupovini, prodaji i razmeni neprehrambenih roba, ugovora o skladištenju, ugovora o pozajmicama i obnavljanju roba; prati rokove dospeća obaveza po ugovoru i obaveštava pismenim putem i izmirenju ugovorenih obaveza od strane poslovnih partnera i o zaključenju ili izmeni ugovora; vodi računa o kompletnosti dokumentacije o kretanju roba i drugim promenama; unosi podatke u informatički sistem direkcije, prati stanje roba i izrađuje izveštaje; daje naloge za isporuku roba i izvršenje usluga; vrši kontrolu ispravnog skladištenja robe; vrši redovan i vanredan popis obaveza i potraživanja; učestvuje u poslovima javnih nabavki i obavlja druge poslove po nalogu direktora i pomoćnika direktora.

Uslovi: visoko obrazovanje u oblasti ekonomskih, tehnoloških ili poljoprivrednih nauka stečeno na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, master strukovnim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu; najmanje tri godina radnog iskustva u struci; položen državni stručni ispit; osnovni nivo osposobljenosti za rad na računaru i probni rad u trajanju od šest meseci.

Savetnik za normativno pravne poslove

Opis poslova: Obavlja složene normativno-pravne poslove; prati, analizira i proučava zakone, izrađuje u kontinuitetu informacije, analize i izveštaje direktoru Direkcije; daje stručna tumačenja i konkretna rešenja radi zakonitog obavljanja poslova iz delokruga Direkcije; obavlja poslove izrade pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta i planskih dokumenata; obavlja poslove iz oblasti radnih odnosa za potrebe Direkcije koji se odnose na zasnivanje radnog odnosa, prava i obaveze iz radnog odnosa, prestanak radnog odnosa; vodi pomoćnu evidenciju o zaposlenima; sačinjavanja ugovore o kupovini, prodaji, razmeni, skladištenju, obnavljanju i pozajmljivanju roba; preduzima mere za ostvarivanje prava i zaštitu interesa Direkcije; sprovodi postupak upisa i brisanja založnog prava-hipoteke; pokreće izvršni postupak u slučaju neizvršenja ugovornih obaveza; prati javna saopštenja o otvaranju stečajeva i preduzima mere za prijavu potraživanja Direkcije; učestvuje u postupku planiranja, pripreme, izrade i donošenja godišnjeg plana nabavki; učestvuje u radu tima za javne nabavke; obavlja složene poslove iz oblasti javnih nabavki, vrši obradu konkursne dokumentacije i stara se o urednosti, tačnosti i ispravnosti dokumentacije koja se odnosi na sprovođenje postupka nabavke; vodi evidenciju izvršenih nabavki, sastavlja zapisnike i izveštaje o sprovedenim postupcima nabavki i učestvuje u radu komisija za javne nabavke; Plan javnih nabavki i sve izmene i dopune objavljuje u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama i podzakonskim aktima; dostavlja Upravi za javne nabavke sve potrebne izveštaje i preglede; sarađuje sa drugim organima i organizacijama i obavlja druge poslove po nalogu direktora i pomoćnika direktora.

Uslovi: visoko obrazovanje u oblasti pravnih nauka stečeno na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, master strukovnim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu; najmanje tri godina radnog iskustva u struci; položen državni stručni ispit; sertifikat za službenika za javne nabavke; osnovni nivo osposobljenosti za rad na računaru i probni rad u trajanju od šest meseci.

Saradnik za računovodstvene poslove

Opis poslova: Obavlja manje složene računovodstvene i administrativne poslove, u oblasti finansijskog upravljanja i kontrole; vrši evidenciju ulaznih i izlaznih računa, kontrolu raspoloživih sredstava i njihovu rezervaciju putem izrade zahteva za preuzimanje obaveza (ZPO); izrađuje rešenja i naloge za plaćanje; izrađuje zahteve za plaćanje (ZP) radi plaćanja po različitim vrstama ugovora, za robe, usluge, kao i zahteve za nadoknadama tekućih troškova i izrađuje KKU – obrasce; vrši unos obaveza po Zakonu o rokovima izmirenja novčanih obaveza (evidencija RINO), vrši njihovu kontrolu i arhivira dokumentaciju; vrši obračun naknada i poreza za prevoz zaposlenih, priprema propisane obrasce i dostavlja ih Poreskoj upravi i Upravi za trezor; popunjava propisane obrasce i dostavlja ih Poreskoj upravi, Fondu PIO i drugim nadležnim organima; prati i priprema dokumentaciju za isplatu troškova za službena putovanja u zemlji i inostranstvu, isplatu akontacija i isplatu po konačnom obračunu peko NBS; vrši obračun za socijalna davanja zaposlenima (za porodiljsko odsustvo i odsustvo radi nege deteta, za odvojen život, po potrebi); sravnjuje pomoćne knjige i evidencije sa glavnom knjigom trezora; vodi i obrađuje podatke u elektronskoj formi u vezi interne evidencije prisutnosti; vrši prijem i unos zahteva za novog korisnika budžetskih sredstava kao i pregled odobrenih zahteva, pregled izvršenja budžeta Direkcije i izvršenje u pomoćnim evidencijama, vodi pomoćnu evidenciju PDV-a; vodi pomoćne poslovne knjige i evidencije u skladu sa propisima kojima je uređeno budžetsko računovodstvo; priprema i daje na arhiviranje dokumentaciju vezanu za navedene poslove; učestvuje u postupcima javnih nabavki, prati propise iz oblasti knjigovodstva i računovodstva za budžetske korisnike i propise iz oblasti interne finansijske kontrole i obavlja i druge poslove po nalogu direktora i pomoćnika direktora.

Uslovi: visoko obrazovanje u oblasti ekonomskih nauka stečeno na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 180 ESPB bodova, osnovnim strukovnim studijama, odnosno na studijama u trajanju do tri godine, najmanje tri godine radnog iskustva u struci, položen državni stručni ispit; osnovni nivo osposobljenosti za rad na računaru i probni rad u trajanju od šest meseci.

Viši referent za administrativne poslove

Opis poslova: Obavlja administrativne poslove iz domena evidentiranja, kontrole ispravnosti i tačnosti podataka, arhiviranja i predaje dokumentacije na knjiženje po nalogu zaposlenih sa višim zvanjem; vrši obradu dokumentacije o kontroli stanja i popisu zaliha robnih rezervi. Obavlja poslove vezane za pripremu i obradu podataka i dokumentacije, kao i vođenje delovodnika; vrši prijem, evidentiranje i otpremu pošte; obezbeđuje potrošni materijal za rad Direkcije; klasifikuje, evidentira, čuva arhivski materijal Direkcije i obavlja druge poslove po nalogu direktora i pomoćnika direktora.

Uslovi: srednje obrazovanje u četvorogodišnjem trajanju društvenog, prirodnog ili tehničkog smera, najmanje pet godina radnog iskustva u struci, položen državni stručni ispit i osnovni nivo osposobljenosti za rad na računaru i probni rad u trajanju od šest meseci.

Viši referent tehnički sekretar

Opis poslova: Obavlja pomoćne tehničke poslove u vezi sa prijemom, sređivanjem i čuvanjem materijala upućenih Direkciji; obavlja kancelarijske poslove; vrši pravovremeno prosleđivanje potrebnih informacija nadređenima, saradnicima, strankama i poslovnim partnerima; organizuje sastanke i prijem stranaka kod direktora i pomoćnika direktora; vodi evidenciju prisutnosti na radu; obavlja daktilografske poslove, kao i poslove prijema, razvrstavanja, evidentiranja i dostave pošte direktoru na uvid i zaduženim zaposlenima uz internu dostavnu knjigu.

Uslovi: srednje obrazovanje u četvorogodišnjem trajanju društvenog, prirodnog ili tehničkog smera, najmanje pet godina radnog iskustva u struci, položen državni stručni ispit i osnovni nivo osposobljenosti za rad na računaru i probni rad u trajanju od šest meseci.